Beleidsplan Coronavirus richtlijnen

15-07-2020 00:56

Corona richtlijnen voor het bezoeken van de kerkdiensten.

Kerkdienst zonder samenzang Gemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn. Dat is pijnlijk, maar ook binnen de gestelde richtlijnen is het hopelijk mogelijk om toch een volwaardige kerkdienst te hebben die daarom mogelijk minder lang zal duren.

Basisregels bij de versoepeling
De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het gemeenteleven gaande houden. Toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden.

De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Er dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. De kerkgebouwen zijn daarop ingericht en daarom zullen wij deze richtlijnen aanhouden. [ het gebruiksplan]

In de kerkzaal zal er 1.5 meter tussen mensen moeten worden aangehouden om te zitten.
De zitplaatsen zullen daarom gemarkeerd aangegeven worden zodat daar geen misverstand over hoeft te zijn

Samenzang – gezamelijk zingen in de dienst
vooralsnog is er geen gezamenlijke zang en blijven mensen met klachten thuis.

Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70.
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

De richtlijnen en de maatregelen zijn van de overheid. Die bepaalt ook waar wij ons aan dienen te houden

Het bestuur richt ruimtes in waar men veilig kan samenkomen.

Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat het aantal mensen is die maximaal in de ruimte zich mogen bevinden (de maximale bezettingsgraad)

Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van de ander zitten.

Een aangewezen en te herkennen coördinator zet van tevoren de stoelen en de tafels op veilige afstand van elkaar klaar.

In de kerkruimte in het hele gebouw is een veilige afstand gewaarborgd. Dat geldt voor hygiëne van keuken en de toiletruimten zijn sanitaire voorzieningen zeker gewaarborgd.

Er geldt een reinigingsplan voor het gehele kerkgebouw dus al de ruimten die in gebruik zijn. Daarbij is er speciale aandacht voor veiligheid van keuken en toiletruimte.

Ontsmetten
Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten. De bezoekers van de kerk vragen wij zoveel als mogelijk bezoek aan het toilet te beperken. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig

Voor en na de kerkdienst:
Er zullen mensen worden aangesteld ( coördinatoren ) om toe te zien op de maatregelen die getroffen zijn. Vb. Reinigen – ontsmetten van de handen – het houden aan de 1.5 meter afstand in de ruimten. Zij geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen.

Looproutes
Er zullen duidelijk looproutes worden aangegeven . welke looproute volgen bij binnenkomst van de kerk en welke looproute volgen bij het verlaten van de kerk.

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop van de dienst
Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies om tot nader orde dit achterwege te laten. Zodra dit weer mogelijk is zal dit bekend worden gemaakt.

Hygiëne/reinigen
Schoonmaak – reinigen van de kerkruimte na de samenkomst. De banken – zitplaatsen zullen na de dienst worden afgenomen. Micrfoons – de standaarden en kansel en geluisapparatuur dienen gereinigd te worden na de dienst.

Geen kinderdiensten:
vanwege de afgelopen ervaringen in de samenleving en het wennen aan deze nieuwe situatie zal geen kinderdienst worden gehouden.

Letop: de coördinator zal u welkom heten en ook vragen naar uw gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Indien er bij u klachten zijn die wijzen op verschijnselen van corona dan is het niet toegestaan de kerkruimte te bezoeken.
Voorbeeld u hebt corona gehad. Laat je testen om het resultaat op dit moment te weten.

Wel/niet bezoeken van de kerk:
De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Verspreiding van het covid-19 virus voorkomen

  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Vermijd drukte.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

Bekijk hier ons agenda.