God Zijn oplossing: voor Zonden en de Zonde

16-02-2020 10:55

De eerste acht hoofdstukken van de brief aan de Romeinen vormen een op zichzelf staand geheel, die ook uit twee gedeelten bestaat. In de eerste hoofdstukken [ hoofdstuk 1 tot en met 5:11] wordt het woord ‘zonden’ (meervoud) het meest gebruikt. In het tweede deel komt het woord ‘zonden’ bijna nooit voor, terwijl het woord ‘zonde’ (in de enkelvoud) telkens weer gebruikt wordt.

De vraag is waarom?

Dat is zo, omdat het eerste gedeelte spreekt over ‘de zonden’ die ik tegen God heb bedreven. (die ik zelf zou kunnen opsommen) maar het tweede gedeelte spreekt over ‘de zonde’, die, als een macht, in mij werkt.


Hoeveel zonden ik ook doe, het is altijd weer die macht van de zonde, die mij tot zondigen drijft. Ik heb vergeving nodig van mijn zonden, maar ik heb ook bevrijding nodig van de macht van de zonde. Het eerste raakt ons geweten, het tweede raakt ons leven. Zelfs als ik vergeving ontvang van mijn zonden, heb ik vanwege mijn zonde welke ik steeds weer doe, nog geen blijvende innerlijke vrede. God Zijn genezing voor ons is: Het Bloed en het Kruis wat ons opvalt in de eerste acht hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. Daarin vinden wij Zijn twee kanten van de Verlossing.


Ten eerste; de vergeving van onze zonden en ten tweede: de Bevrijding van ‘de zonde’. Het Bloed van Jezus wordt in het eerste deel tweemaal genoemd Romeinen 3:25 en Romeinen 5:9 Hem (Jezus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Romeinen 5:9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.


In het tweede deel komt dan ook een nieuwe gedachte naar voren, namelijk hoofdstuk 6:6 waar Paulus zegt, dat wij ‘gekruisigd’ zijn met Christus. Eerst wordt de nadruk gelegd op het Bloed van de Here Jezus, vergoten voor onze rechtvaardiging, door vergeving van zonden. In het tweede deel worden deze termen echter niet gebruikt. Daar valt de nadruk op het Kruis, waardoor wij met Christus verenigd zijn in Zijn dood, begrafenis en opstanding en zo bevrijd worden van de macht van de ‘Zonde’ Het onderscheid welke hier gemaakt is belangrijk. Het Bloed reinigt ons van wat wij hebben gedaan, terwijl het Kruis onze neiging tot zondigen in de wortel aantast.